KARTA DUŻEJ RODZINY SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYULGOWE PONIEDZIAŁKI SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYKINO Z RODZINĄ SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYOFERTA DLA FIRM SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
 

Regulamin biletów online

§ 1

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów do Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ przy ul. Długosza 3 w Nowym Sącz, Instytucją Kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Samorządu Województwa Małopolskiego pod numerem 8/99, NIP: 734-001-94-27, Regon 000281499 za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: www.kino-sokol.pl

 2. Sprzedaż i rezerwacja  biletów dostępna jest tylko dla osób indywidualnych (do 9 osób).

 3. Nie pobieramy opłat za wypożyczanie okularów na seanse 3D.

 4. Dokonując zakupu biletów lub rezerwacji w systemie on-line, zamawiający akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§2

II. Sprzedaż  on-line na seanse filmowe

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a Sprzedającym zwanym dalej MCK SOKÓŁ zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
  • złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line które będzie zawierało:
   datę i godzinę wybranego seansu, kompletnie wypełniony formularz danych w którym należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość oraz rodzaj i ilość biletów.
  • uiszczenia przez Użytkownika zapłaty za zamówienie przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
  • otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres e-mail

 2. Użytkownik może dokonać zakupu biletów:
  - bez zakładania konta w Systemie (zakup jednorazowy)
  - za pomocą założonego konta Użytkownika w Systemie
  Konto Użytkownika zakładane jest na czas nieokreślony z możliwością likwidacji na życzenie Użytkownika bądź automatycznie po 5 latach od momentu ostatniego zalogowania w Systemie.

 3. Płatności za bilety należy dokonać w ciągu 30 minut, od momentu dokonania rezerwacji za pomocą systemu PayU. Przed dokonaniem płatności należy na stronach rezerwacji on-line sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej akceptowalnej przez system.

 4. W przypadku nie wniesienia wpłaty w terminach opisanych w ust. 3 i ust. 5 rezerwacja zostaje anulowana. . W takim przypadku wpłacona po terminie kwota zostanie zwrócona do trzech dni roboczych na konto kupującego>

 5. Sprzedaż biletów on-line na seans kończy się 60 minut  przed rozpoczęciem wybranej projekcji.

 6. Ceny biletów oferowanych przez MCK SOKÓŁ zawierają podatek VAT.

 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 8. W systemie sprzedaży biletów on-line istnieje możliwość zakupu biletów ulgowych.

 9. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przed wejściem na dany seans - należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego. Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży uczącej się, emerytom, posiadaczom Karty Dużęj Rodziny, aktywnym Honorowym Dawcą Krwi.

 10. Jeśli osoba kupująca zaznaczyła w systemie okienko „Faktura VAT-Tak”, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem  poczty elektronicznej.

 11. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez MCK Sokół.

 12. Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (PayU), lub karty płatniczej.

 13. Płatności za bilety obsługuje PayU Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl

 14. MCK SOKÓŁ nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.


 15. MCK SOKÓŁ zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

III. Wydruk/odbiór biletów zakupionych on-line
 

 1. Każda transakcja zakupu biletów on-line dla osób indywidualnych otrzyma swój numer.

 2. Każdy Użytkownik kupujący bilet otrzyma bilety drogą elektroniczną, który można samodzielnie wydrukować.

 3. Wydruk potwierdzający zakup biletów na seans należy okazać bileterowi przed wejściem na dane wydarzenie.

 4. Bilety zakupione on-line można również odebrać w kasie MCK SOKÓŁ , lecz nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem seansu.

 5. Przy odbiorze biletów zakupionych on-line Użytkownik zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy zakupie adres e-mail.

 6. Osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. MCK SOKÓŁ nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.


IV. Rezerwacja  on-line na seanse filmowe
 

 1. Umowa rezerwacji pomiędzy Użytkownikiem, a MCK SOKÓŁ zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
  • złożenia przez Użytkownika rezerwacji on-line które będzie zawierała: 
   datę i godzinę wybranego seansu/wydarzenia, kompletnie wypełniony formularz danych w którym należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość oraz rodzaj i ilość biletów.

 2. Rezerwacja biletów on-line na seans kończy się 15 minut  przed rozpoczęciem wybranej projekcji.


V. Odbiór biletów zarezerwowanych on-line

 1. Przy odbiorze biletów zarezerwowanych on-line Użytkownik zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy dokonywaniu rezerwacji adres e-mail.

 2. Osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. MCK SOKÓŁ nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.

 3. Zarezerwowane bilety należy wykupić do 15 minut przed rozpoczęciem seansu w kasie MCK SOKÓŁ . Jeśli rezerwacja nie zostanie zrealizowana w tym czasie – zostanie anulowana.

 4. Ceny biletów oferowanych przez MCK SOKÓŁ zawierają podatek VAT.

 5. W systemie rezerwacji  biletów on-line istnieje możliwość wyboru biletów ulgowych.

 6. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przed wejściem na dany seans - należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego.

§3

VI. Ochrona danych

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz  ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  Dz. U. 2018. 1000) informujemy  że: Administratorem danych osobowych jest MCK SOKÓŁ (dane w §1 Regulaminu).

 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest podany na stronie www.mcksokol.pl i  można się kontaktować:  tel. 0 18 448 26 01; e-mail: w.zyglowicz@mcksokol.pl

 

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez MCK SOKÓŁ danych osobowych poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

4. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez MCK SOKÓŁ w celach realizacji zamówienia (zakupu/rezerwacji biletów on-line).

5. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników posiadających założone wcześniej konto wynosi: 5  lat od zlikwidowania konta Użytkownika, natomiast dla Użytkowników nie posiadających konta - 5 lat od złożenia zamówienia. Dane Użytkownika usuwane będą z bazy MCK SOKÓŁ na koniec roku kalendarzowego po upływie powyższych terminów.

6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail newslettera z repertuarem kina i wydarzeniami artystycznymi organizowanymi przez MCK SOKÓŁ w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 
7. Dane osobowe Użytkownika wyrażającego zgodę na przesyłanie droga elektroniczną newslettera będą przechowywane do czasu rezygnacji przez Użytkownika z subskrypcji newslettera z repertuarem kina i wydarzeniami artystycznymi.

8.Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia oraz prawo przeniesienia swoich danych.

§4

VII. Zwrot biletów i reklamacje

 1. W przypadku nie odbycia się seansu z przyczyn leżących po stronie MCK SOKÓŁ,  MCK SOKÓŁ będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich ceny do trzech dni po terminie wydarzenia, lecz nie wcześniej niż dnia następnego po ogłaszaniu decyzji o odwołaniu wydarzenia.

 2. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie wydruku biletu lub danych potwierdzających jego zakup.

 3. Poza przypadkami określonymi w pkt. 1 i pkt. 2, zwrot biletów zakupionych drogą internetową, w razie rezygnacji Użytkownika, jest możliwy jedynie w kasie, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem seansu. Wartość zwrotu nie obejmuje kosztów transakcji internetowej, o której mowa w § 2 pkt 15 (Sprzedaż on-line na seanse filmowe).

 4. Zwrot biletów następuje z uwzględnieniem  ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. nr 1225).

§5

VIII. Postanowienia końcowe

 1. MCK SOKÓŁ nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. MCK SOKÓŁ nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie MCK SOKÓŁ oraz na stronie internetowej www.kino-sokol.pl